THAINZ 16 SEPTEMBER 2018

ไม่ควรใส่ใจในคำแสลงหูของผู้อื่น ไม่ควรแส่ในธุระที่เขาทำและยังไม่ทำ ควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนเอง ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ – พุทธพจน์ icon-smile-o Photo by Jcomp

Read more

THAINZ 1 SEPTEMBER 2018

แทนที่จะเพ่งโทษ ลองเพ่งคุณ แทนที่จะจับผิด ก็จับถูก ขอให้ทบทวน ขอให้ไตร่ตรอง ความดีงามของคนรอบข้าง – ชยสาโรภิกขุ icon-smile-o Background image created by Kotkoa – Freepik.com

Read more

THAINZ 16 AUGUST 2018

จงทำกับ “เพื่อนมนุษย์” โดยคิดว่าเขาก็มีราคะ โทสะ โมหะ ไม่น้อยไปกว่าเรา เขาย่อมพลั้งเผลอบางคราวเหมือนเรา – พุทธทาสภิกขุ icon-smile-o Image by Freepik

Read more

THAINZ 1 AUGUST 2018

เมื่อเราโกรธเกลียดใครสักคนมากๆ ให้บอกตัวเองว่า ชีวิตเราสั้นและมีค่า เกินกว่าที่จะอยู่กับความเกลียดชัง icon-smile-o Designed by Freepik

Read more