คิดไม่ดี พลังงานที่ไม่ดี มันก็มา เอ็งคิดดี พลังงานที่ดี มันก็มา – หลวงตาม้า

Flower photo created by pvproductions – www.freepik.com