กรรมของใคร คนนั้นรับ คนอื่นรับแทนไม่ได้ กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง กรรมดีให้ผลดีจริง กรรมชั่วให้ผลชั่วจริง ผู้ใดทำกรรมไว้ จักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น (ผู้ไม่ได้ทำหาต้องได้รับไม่) – สมเด็จพระญาณสังวร

Background psd created by BiZkettE1 – www.freepik.com