สันโดษ ก็คือ สุขง่ายด้วยวัตถุน้อย แล้วสุขด้วยสิ่งที่มี อะไรมีแล้วก็สุขได้ทั้งนั้น – สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

Background photo created by whatwolf – www.freepik.com