ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด แต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำและขุ่นมัว ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่ง ๆ หรือไม่ ก็พูดแต่สิ่งที่ดี ๆ – สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก

Background photo created by freepik – www.freepik.com