อย่าตายด้านอยู่เพียงแค่ชีวิตโลก ๆ หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ให้ได้พบกับความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ สิ่งสูงสุดของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาคือ มีจิตสงบเย็นและเป็นประโยชน์ – จดหมายเหตุพุทธทาส

House photo created by vanitjan – www.freepik.com