ไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟัง ดังนั้น.. เราจึงไม่ควร “ฟังความข้างเดียว” – พุทธทาสภิกขุ

Background photo created by freepik – www.freepik.com