ถ้ามีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน ก็อยู่ด้วยกัน แล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยกัน ถ้าไม่เสมอกัน มันก็ ถ่วงกัน – โอวาทธรรมหลวงพ่อปราโมทย์

อ่าน 👉 THAI NZ 1 OCTOBER 2019

Background psd created by freepik – www.freepik.com