คนดี ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มี ดังนั้นทำดีไปเถิด… คนดีจะมีแต่คนชมล้วนๆ ย่อมเป็นไปไม่ได้ อย่าไปคาดหวังให้คนเห็นความดีของเรา – ท่านชยสาโรภิกขุ

 
Background photo created by freepik – www.freepik.com