ทำไมคนสมัยนี้ทำดีแล้วไม่ได้ดี? มันมีมูลมาจากการที่คนสมัยนี้มันรู้จักแต่เรื่องทางวัตถุจนตาบอด – จดหมายเหตุพุทธทาส


Background photo created by denamorado – www.freepik.com