ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้มองโลกในแง่ดี ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้มองโลกในแง่ร้าย ศาสนาพุทธสอนให้มองโลกตามความเป็นจริง – พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไทย
Background photo created by freepik

image by freepik