คนใดที่ทำกรรมดี แล้วถูกนินทา จงอย่าปล่อยใจให้เป็นทาสของความเศร้าหมอง แต่จงเร่งทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปเท่านั้น – สมเด็จพระญาณสังวร icon-smile-o 
Background photo created by prostooleh