สัตว์ดิรัจฉานอ่านง่าย ส่วนมนุษย์อ่านยาก เหมือนอย่างป่ารกชัฎ ไม่รู้ว่าสิงสาราสัตว์ซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง – สมเด็จพระญาณสังวร icon-smile-o
 
Photo by Freepik