จงทำกับ “เพื่อนมนุษย์” โดยคิดว่าเขาก็มีราคะ โทสะ โมหะ ไม่น้อยไปกว่าเรา เขาย่อมพลั้งเผลอบางคราวเหมือนเรา – พุทธทาสภิกขุ

icon-smile-o
Image by Freepik