จงมองหา “ความดีของผู้อื่น” เพื่อยกย่องเชิดชูและนำมาเป็นแบบอย่าง จงมองหา “ข้อด้อยของตัวเอง” เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น “พุทธทาสภิกขุ”

icon-smile-o
Background image created by Ijeab – Freepik.com