THAINZ 1 OCTOBER 2018

ถ้าเราไปเพ่งเล็งคนอื่น ว่าคนนั้นชั่วคนนี้ดี แสดงว่าเราเลวมาก…. เราควรจะดูใจของเราต่างหาก ว่าเรามันดีหรือเรามันเลว ถ้าเราดีเสียอย่างเดียว ใครเขาจะเลวร้อยแปดพันเก้า ก็เรื่องของเขา – โอวาทธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ icon-smile-o   Photo by Freepik

Read more

THAINZ 16 SEPTEMBER 2018

ไม่ควรใส่ใจในคำแสลงหูของผู้อื่น ไม่ควรแส่ในธุระที่เขาทำและยังไม่ทำ ควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนเอง ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ – พุทธพจน์ icon-smile-o Photo by Jcomp

Read more

THAINZ 1 SEPTEMBER 2018

แทนที่จะเพ่งโทษ ลองเพ่งคุณ แทนที่จะจับผิด ก็จับถูก ขอให้ทบทวน ขอให้ไตร่ตรอง ความดีงามของคนรอบข้าง – ชยสาโรภิกขุ icon-smile-o Background image created by Kotkoa – Freepik.com

Read more

THAINZ 16 AUGUST 2018

จงทำกับ “เพื่อนมนุษย์” โดยคิดว่าเขาก็มีราคะ โทสะ โมหะ ไม่น้อยไปกว่าเรา เขาย่อมพลั้งเผลอบางคราวเหมือนเรา – พุทธทาสภิกขุ icon-smile-o Image by Freepik

Read more