THAINZ 16 AUGUST 2018

จงทำกับ “เพื่อนมนุษย์” โดยคิดว่าเขาก็มีราคะ โทสะ โมหะ ไม่น้อยไปกว่าเรา เขาย่อมพลั้งเผลอบางคราวเหมือนเรา – พุทธทาสภิกขุ icon-smile-o Image by Freepik

Read more

THAINZ 1 AUGUST 2018

เมื่อเราโกรธเกลียดใครสักคนมากๆ ให้บอกตัวเองว่า ชีวิตเราสั้นและมีค่า เกินกว่าที่จะอยู่กับความเกลียดชัง icon-smile-o Designed by Freepik

Read more

THAINZ 16 JULY 2018

จงมองหา “ความดีของผู้อื่น” เพื่อยกย่องเชิดชูและนำมาเป็นแบบอย่าง จงมองหา “ข้อด้อยของตัวเอง” เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น “พุทธทาสภิกขุ” icon-smile-o Background image created by Ijeab – Freepik.com

Read more

THAINZ 1 JULY 2018

ถ้าเมื่อใดเราไปโง่ ไปหลง ว่าชีวิตนี้เป็นของเรา เป็นตัวกู นี้ก็ทุกข์หนักทันที แล้วมีเรื่องมากไม่สิ้นสุด “พุทธทาสภิกขุ” icon-smile-o Image by Freepik

Read more