สัจจะ วาจา เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ใดไม่มีสิ่งนี้ เท่ากับว่า ผู้นั้นเป็นมนุษย์ที่ปราศจากลมหายใจ คือคนตายนั่นเอง เพราะคนตาย ไม่สามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ – ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Background photo created by freepik – www.freepik.com