แทนที่จะเพ่งโทษ ลองเพ่งคุณ แทนที่จะจับผิด ก็จับถูก ขอให้ทบทวน ขอให้ไตร่ตรอง ความดีงามของคนรอบข้าง – ชยสาโรภิกขุ

icon-smile-o
Background image created by Kotkoa – Freepik.com