ถ้าเมื่อใดเราไปโง่ ไปหลง ว่าชีวิตนี้เป็นของเรา เป็นตัวกู นี้ก็ทุกข์หนักทันที แล้วมีเรื่องมากไม่สิ้นสุด “พุทธทาสภิกขุ” icon-smile-o
Image by Freepik