นอกเหนือจากพลเมืองของที่นี่และคนที่ถือวีซ่าถาวรแล้ว ยังมีชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าบางประเภทแล้วสามารถรับการรักษาพยาบาลของรัฐฯ เช่นโรงพยาบาลรัฐบาลและการบริการคนพิการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางเราคัดมาแปลให้ทุกท่านอ่านเป็นความรู้เฉพาะหมวดที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคนไทย โดยมีรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ค่ะ

ผู้ที่ถือวีซ่าทำงาน

ผู้ที่สามารถได้รับการบริการสาธารณะด้านสุขภาพในโรงพยาบาลรัฐหรือการบริการคนพิการ บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติคือ ได้รับอนุญาตและได้พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ในวีซ่าทำงานสองปีขึ้นไป (สำหรับวีซ่าทำงานจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์) หรือ บุคคลนั้นได้รับวีซ่าประเภทอื่นที่อนุญาตให้อยู่และได้พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์อย่างถูกกฎหมายอย่างต่อเนื่องมาก่อนที่จะได้รับวีซ่าทำงาน (เช่นวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าประเภทอื่น ๆ) รวมทั้งหมดแล้วเกินสองปีขึ้นไป

สิ่งที่ต้องนำมาแสดงยืนยันเพื่อรับสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีได้แก่หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าทำงานอนุญาตให้พำนักทำงานในนิวซีแลนด์เป็นเวลาสองปีขึ้นไป หรือเคยได้รับวีซ่าประเภทอื่นมาก่อนหน้าจะได้รับวีซ่าทำงานนี้รวมกันทั้งหมดแล้วมากกว่าสองปี

ตัวอย่างของผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐคือ

– นาง ก. ได้รับวีซ่าเป็นครั้งแรกคือวีซ่าทำงาน โดยวีซ่านั้นอนุญาตให้ทำงานและพำนักอยู่ที่นิวซีแลนด์เป็นเวลาสองปีขึ้นไป
– นาย ข. เคยอยู่ในนิวซีแลนด์ถือวีซ่าท่องเที่ยวมา 6 เดือน หลังจากนั้นต่อวีซ่านักเรียนอีก 7 เดือน และเพิ่งจะได้รับวีซ่าทำงานเพียงหนึ่งปี แต่พอรวมกับวีซ่าที่เคยได้รับอย่างถูกกฎหมายมาก่อนหน้านี้รวมกันแล้วเกินสองปี [อ่านต่อด้านล่าง]ผู้ที่ได้รับ Interim Visa

ผู้ที่ได้รับ Interim Visa (วีซ่าชั่วคราวระหว่างรอการอนุมัติวีซ่าที่ยืนไป) ยังสามารถรับการรักษาจากรัฐฟรีหากก่อนหน้าที่จะได้รับ interim visa นั้น บุคคลนั้นมีคุณสมบัติได้รับการรักษาพยาบาลฟรีอยู่แล้ว เช่น นางบี เคยถือวีซ่าทำงานมากกว่าสองปี ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการต่อวีซ่าทำงานแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติจึงได้รับ interim visa มาก่อน นางบีก็ยังสามารถเข้ารับการรักษาของรัฐฟรี

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงได้แก่
– จดหมาย interim visa จาก immigration
– หลักฐานวีซ่าที่เคยได้รับที่ผ่านมา ระบุรายละเอียดของประเภทวีซ่าตลอดระยะเวลาที่บุคคลนั้นพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์
– เอกสารยืนยันตัวตนว่าบุคคลนั้นคือคนคนเดียวกันกับบุคคลในจดหมาย

เช่น
– ใบขับขี่
– บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
– สัญญาจ้างงาน, สัญญาเช่าบ้าน หรือ จดหมายที่ส่งถึงบุคคลนั้นระบุที่อยู่ปัจจุบัน

* เอกสารยืนยันตัวตนนั้นอาจจะได้รับการยกเว้นหากบุคคลนั้นเป็นผู้เยาว์
[อ่านต่อด้านล่าง]ผู้ที่มีอายุ 17 ปีหรือต่ำกว่า

บุคคลนั้นมีอายุ 17 ปีหรือต่ำกว่าสามารถรักษาในสถานพยาบาลรัฐได้ หากบุคคลนั้นอยู่ภายใต้ความดูแลของพ่อแม่, ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับอุปการะ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเหล่านั้นจะต้อง
– เป็นพลเมืองหรือถือวีซ่าถาวรของนิวซีแลนด์
– เป็นพลเมืองหรือถือวีซ่าถาวรของออสเตรเลียและจะมาอยู่นิวซีแลนด์เกินกว่าสองปี
– ถือ interim visa ของวีซ่าก่อนหน้าที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรี
– ถือวีซ่าทำงานที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรี
– เป็นผู้ลี้ภัย หรือเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
– นักเรียนทุนในโครงการช่วยเหลือ
– อยู่ในการดูแลและการควบคุมของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคม

เอกสารที่จะต้องนำมายืนยันตอนเข้ารับการรักษาได้แก่
– หลักฐานว่าบุคคลนั้นอยู่ภายใต้ความดูแลของพ่อแม่, ผู้ปกครองตามกฎหมาย, หรือกำลังจะถูกอุปการะของคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาก่อนหน้านี้
– หลักฐานว่าผู้ปกครองดูแลนั้นมีคุณสมบัติดังกล่าว
– หนังสือเดินทางและหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์กับผู้ดูแล
– ใบเกิด (ยืนยันความสัมพันธ์กับพ่อแม่) และหลักฐานยืนยันว่าบุคคลนั้นตรงกับบุคคลตามใบเกิด
– ใบเกิด (ยืนยันอายุของบุคคลนั้น) และหลักฐานการปกครองหรือหลักฐานว่าการอุปการะกำลังอยู่ในขั้นตอน และหลักฐานยืนยันว่าบุคคลนั้นคือบุคคลเดียวกันกับในใบเกิด
หลักฐานที่จะนำมายืนยันตัวตนที่ใช้ได้เช่น
– ใบขับขี่
– บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
– สัญญาจ้างงาน, สัญญาเช่าบ้าน หรือ จดหมายที่ส่งถึงบุคคลนั้นที่ระบุที่อยู่ปัจจุบัน

นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา Commonwealth scholarship student

เอกสารที่ต้องนำมายืนยัน
– หนังสือเดินทางและวีซ่านักเรียน
– เอกสารยืนยันว่าบุคคลนั้นกำลังศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์โดยทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์

* คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ถือวีซ่าประเภทนี้จะได้ไม่รับสิทธิ์ตาม

บุคคลลี้ภัยและบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง

ผู้ลี้ภัยและผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง, ผู้สมัครขอลี้ภัยและขอการคุ้มครอง, บุคคลที่กำลังยืนอุทธรณ์เนื่องจากถูกปฏิเสธให้ลี้ภัยหรือปฏิเสธการคุ้มครอง บุคคลดังกล่าวนี้สามารถได้รับการรักษาฟรีจากรัฐฯ

โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
– ได้ยื่นสมัครขอลี้ภัยหรือขอการคุ้มครองและกำลังรอการอนุมัติ
– ได้รับอนุมัติให้ลี้ภัยหรือได้รับการคุ้มครอง
– อยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์เนื่องจากถูกปฏิเสธการลี้ภัยหรือการคุ้มครองและกำลังรอผลการอุทธรณ์นั้น ๆ
– เป็นเหยื่อหรือสงสัยว่าเป็นเหยื่อของผู้กระทำผิดกฎหมายการค้ามนุษย์

เอกสารที่ต้องนำมายืนยันได้แก่
– จดหมายจากอิมมิเกรชั่นนิวซีแลนด์ยืนยันว่าบุคคลนั้นคือผู้ลี้ภัยหรือได้รับความคุ้มครอง หรือ
– จดหมายล่าสุดจากอิมมิเกรชั่นยืนยันว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการสมัครขอลี้ภัยหรือคุ้มครอง หรือ
– จดหมายล่าสุดจากอิมมิเกรชั่นยืนยันว่าบุคคลนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เนื่องจากถูกปฏิเสธการลี้ภัยหรือการคุ้มครอง หรือ
– หลักฐานจากทางตำรวจยืนยันว่าบุคคลนั้นเป็นเหยื่อหรือสงสัยว่าจะเป็นเหยื่อของผู้กระทำผิดกฎหมายการค้ามนุษย์
– เอกสารยืนยันตัวตนว่าบุคคลนั้นคือคนคนเดียวกันกับคนในจดหมายดังกล่าวมาข้างต้น

เช่น
– เอกสารเดินทางของผู้ลี้ภัย ออกภายใต้พระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง 1992 หรือ
– ใบรับรองตัวตนที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 1987

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับสิทธิ์

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลฟรีจากรัฐฯ ที่กล่าวมาทุกประเภททั้งหมดนั้น ไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิ์รักษาได้ในทุกประเภทการรักษา บุคคลนั้น ๆ จะต้องได้รับการประเมิณให้เป็นไปตามเกณฑ์ และพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปด้วย

สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลฟรี ทางรัฐบาลได้แนะนำว่าควรจะซื้อประกันสุขภาพเนื่องจากประกันสุขภาพนั้นครอบคลุมเกือบทุกการรักษาพยาบาล เพราะถ้าต่างชาติที่ไม่มีประกันและไม่มีคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมด แต่มีเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาเต็ม
นอกเหนือจากคุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐฟรี เช่น
– อุบัติเหตุได้รับการคุ้มครองจาก ACC
– คนออสเตรเลีย
– คนอังกฤษ
– การรักษาพยาบาลที่จำเป็น
– เหตุฉุกเฉินเช่นเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ
– นักการทูตต่างประเทศและครอบครัว
– เด็กที่ต้องได้รับวีคซีนจำเป็น
– ติดเชื้อโรคติดต่อ
– เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร (คู่สมรสของผู้ที่มีคุณสมบัติ)
– แม่ตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV
– นักโทษ

* แต่ละเคสก็จะได้รับการพิจารณาเป็นเคส ๆ ไปพร้อมกับความแตกต่างของหลักฐานที่จะต้องนำมาแสดง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/eligibility-publicly-funded-health-services/guide-eligibility-publicly-funded-health-services-0

สำหรับประกันสุขภาพสำหรับวีซ่าอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทต่าง ๆ ข้างต้น เช่นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงานชั่วคราวไม่ถึง 2 ปี working Holiday Visa, Job Search Visa นั้น ตามที่รัฐบาลได้แนะนำไว้ว่าจะต้องควรมีไว้นั้น หากทำกับบริษัทประกันที่ดีน่าเชื่อถือเช่น Southern Cross Insurance ก็จะได้รับการคุ้มครองสูงสุด สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แทบจะทุกประเภท ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสถานรักษาพยาบาลของรัฐฯ เท่านั้น เช่นหากนักเรียนป่วยแล้วไปหา GP ตามคลีนิคก็สามารถนำใบเสร็จของคลีนิคนั้นพร้อมใบเสร็จค่ายาจากร้านขายยาส่งไปเคลมขอเงินคืนได้เกือบ 100% และยังครอบคลุมถึงการทำฟัน (ที่ไม่ใช่เพื่อความสวยงาม) ตัดแว่นสายตา (เฉพาะเลนส์และค่าตรวจ)และคลอบคลุมไปถึงของสำคัญเช่น laptop, camera ฯลฯ เป็นต้น